ചതുരവും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ ട്യൂബും / പൈപ്പും